โครงการยุทธศาสตร์จังหวัด    โครงการพระราชดำริ    โครงการนโยบายผู้บริหาร    สารสนเทศภูมิศาสตร์    เฉพาะเจ้าหน้าที่  
 ·  โครงการยุทธศาสตร์จังหวัด
ข้อมูลยุทธศาสตร์จังหวัด
ผลการดำเนินงานของจังหวัด
 
ตัวชี้วัดการบริหารงานจังหวัด
 
      ตัวชี้วัดการบริหารงานตามคำรับรอง
ปีงบประมาณ:  
รอบรายงาน:            
  
ผลการประเมินการบริหารงานตามคำรับรอง ปีการประเมิน 2562
รอบ 6 เดือน

ผลการประเมินทุกมิติ:     [ดูรายละเอียด]

รอบ 9 เดือน

ผลการประเมินทุกมิติ:     [ดูรายละเอียด]

รอบ 12 เดือน

ผลการประเมินทุกมิติ:     [ดูรายละเอียด]

รอบผลการประเมินของ ก.พ.ร.

ผลการประเมินทุกมิติ:     [ดูรายละเอียด]